با سلام

با توجه به اینکه فاکتور ها در موعد مشخص شده پرداخت نمی شوند نحوه زمان بندی اعمال اضافه شدن دیرکرد ها از 10 روز به 5 روز کاهش یافت.

 

از این رو تغییر زمان به این شکل خواهد بود که بعد از گذشت 5 روز از تاریخ پرداخت فاکتور اگر فاکتور پردخت نگردد 10 % نرخ دیرکرد بر فاکتور اعمال می گردد.Saturday, August 15, 2020

« برگشت