کاهش زمان اعمال نرخ دیرکرد بر فاکتور ها

با سلام

با توجه به اینکه فاکتور ها در موعد مشخص شده پرداخت نمی شوند نحوه زمان بندی اعمال اضافه شدن دیرکرد ها از 10 روز به 5 روز کاهش یافت.

 

از این رو تغییر زمان به این شکل خواهد بود که بعد از گذشت 5 روز از تاریخ پرداخت فاکتور اگر فاکتور پردخت نگردد 10 % نرخ دیرکرد بر فاکتور اعمال می گردد.